วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังทรายคำ สังกัด.กศน.อำเภอวังเหนือเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ : โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยมีร้อยละผู้เข้าสอบ ดังนี้ ➡️ระดับประถม จำนวน 1คน ร้อยละเข้าสอบ 100 ➡️ระดับม.ต้น จำนวน 2 คนร้อยละเข้าสอบ 100 ➡️ระดับม.ปลาย จำนวน 9 คนร้อยละเข้าสอบ 100 % ทั้งนี้ กศน.อำเภอวังเหนือได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565นายภาณุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือนิเทศการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบสเต็มศึกษา STEM Eductuation โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำพิธีเปิดโดยนายกประสิทธิ์ สมงอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำและได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณปัญญาธรเป็นพระวิทยากรมีกระบวนการฝึกภาคทฤษฎีปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาพลังงานที่ราคาสูงโดยใช้พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบในพื้นที่