วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567


 

https://www.youtube.com/watch?v=t8EvL8o8n4g


กิจกรรมรถมินิโมบาย ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์2567 กศน.ตำบลวังทรายคำจัดการเรียนการสอนวิชาวัสดุศาสตร์ ให้นักศึกษาทำใบงานและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
 

วันที่13-19 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ช่างทาสี ณ ศกร.ตำบลวังทรายคำ หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีการนิเทศจากนางสาวสุทธิดา สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ และได้รับคำแนะนำการปรับปรุงประตูม้วนด้านหน้าศกร.ตำบลจากนายกประสิทธิ์ สมงอนด้วย 

กีฬาๆเป็นยาวิเศษ กีฬาตำบลต้านยาเสพติด 2567


 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ ดุกล้า ครูกศน.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมและ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตำบลวังทรายคำ
 

วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมี นายประสิทธิ์ สมงอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ 1 ตำบล วังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และได้ให้คำแนะนำ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน โดยมีวิทยากร คือ นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา พัฒนาการอำเภอวังเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มดนตรีพื้นเมือง กลุ่มฮอมฮักผ้าทอ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มลำแต้ๆน้ำพริกลาบ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU )กับ ศกร.ตำบลในการจัดกิจกรรมต่างๆ


 

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศน.สมพร เอี่ยม สำอางค์ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ n-net สกร.วังเหนือ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดย มีนายศิริพงษ์ ทะหล้า รองผอ.วังเหนือวิทยา หัวหน้าสนามสอบ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.สกร.วังเหนือ ตัวแทนศูนย์สอบ และบุคลากร ประจำสนามสอบ ต้อนรับ และรายงานสถานการณ์สนามสอบ ทั้งนี้ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ยังได้นิเทศห้องสอบ และกรรมการควบคุมห้องสอบ รายงานสถานการณ์

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทรายคำ จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมจีนน้ำใส ณ วัดทุ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสถิตย์บุญญานุวัตร โดยมีนางทองเเยาว์ ลาภใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เรียนจบหลักสูตร จำนวน 6 คน