วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือนำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเถิน กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอวังเหนือ รวม 14 คน โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 9-12 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร ในด้านการคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรเครือข่ายดีเด่น/นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี/บุคคลแบบอย่างที่ดีในการรักการอ่าน การแสดงผลงานวิชาการ การแสดง/จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ การประกวดโครงงาน/ส้มตำ/ลาบพื้นเมือง/ร้องเพลง บริการนวดแผนไทยจากชมรมคนพิการตำบลวังทอง ตลอดจนรถโมบายส่งเสริมการอ่าน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ ขอขอบคุณการฟ้อนจากชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 30-31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีหัวเรื่องในการอบรม ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในงานการศึกษาต่อเนื่อง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) แนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานการศึกษาต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง การจัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและประชาสัมพันธ์งาน กศน. การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่