วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ มาลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งฮี เปิดโครงการ ณ บ้านทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบูรณ์ เมทาง เป็นวิทยากรโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืช 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูป การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน
 

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบาย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ บ้านทุ่งฮี หมู่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบาย วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ บ้านป่าสัก ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ นายภาณุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นิเทศการจัดโครงการทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดยมีนายอัศวิน อวดราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าสัก ร่วมเปิดโครงการ ณ บ้านป่าสัก หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบัติ ดุกล้า ครูกศนตำบล เป็นวิทยากรโดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำสมุนไพรพื้นบ้านมาแปรรูปในการทำยาดมสมุนไพรและสาธิตการนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคต่างๆในชีวิตประจำวัน