วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ มาลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งฮี เปิดโครงการ ณ บ้านทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบูรณ์ เมทาง เป็นวิทยากรโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืช 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูป การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น