วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้กศน.ตำบลวังทรายคำร่วมกับ กศน.ตำบลวังทอง กศน.ตำบลวังใต้ กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณบ้านดง ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยพิธีเปิดนายจงกล ใจบุญ ผญ.บ้านและมีนายสมบูรณ์ จิตต์ถือ เป็นวิทยากร ได้บรรยายการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้/สาธิตการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมบัติ ดุกล้าครู กศน.ตำบลวังทรายคำ ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพได้ด้วยสมุนไพร มีกิจกรรมดังนี้ 1.การทำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล 2.น้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว ณ กศน.ตำบลวังทรายคำ หมู่ที่ 6 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน