วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จำนวน20 ชั่วโมง ณ บ้านป่าสัก หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายอัศวิน อวดราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านร่วมนิเทศโครงการ โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ ถ่ายทอดวิธีการทำยาหม่องพริก การทำสเปย์ไล่ยูง การทำนำมันเขียว การทำนำมันทาถูนวดไก่ดำ ให้กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 10-17 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 40 ชั่วโมง ณ บ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายยนต์ ใจยัง กำนันตำบลวังทรายคำ ร่วมเปิดโครงการและมีนายเกรียงไกร ใจอยู่ เป็นวิทยากรโดยฝึกภาคทฤษฎีอธิบายหลักการเชื่อมเหล็กอย่างถูกวิธีรวมถึงให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติการเชื่อมเหล็กประกอบเป็นโครงโต๊ะเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน
 

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการจิตอาสาชุมชนร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ฯ ณ บ้านชุมชนบ้านป่าสัก หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวกฤษฏิ์ณิชา ชัยเสนบดินทร์ ปลัดอำเภอวังเหนือ และนายยนต์ ใจยัง กำนันตำบลวังทรายคำ นายอัศวิน อวดราษฏร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าสัก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมเปิดโครงการและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นราชกุศล โดยมีการปลูกต้นมะขาม สักทอง ประดู่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลวังทรายคำ กศน.ตำบลวังทอง และ กศน.ตำบลร่องเคาะ ร่วมจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและพึ่งตนเอง จำนวน 5 ชั่วโมง ณ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายจิระศักดิ์ ภาวนาผู้ใหญ่บ้านประธานเปิดโครงการ วิทยากรนายอรรถพล ลอมศรี มีกิจกรรมการทำธาตุอาหารแคลเซียมโบร่อน การทำหัวเชื้อไตรโคเดอม่า และการทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด และการมอบพันธ์ปลาให้กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

 

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มกราคม2564 จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ปงวัง หมู่ 3 ตำบลวังทรายคำมีนายธีระชัย ยุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นชาย 2คน หญิง18 คนโดยได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานในชุมชน


 

วันที่ 22 มกราคม2564 จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านก่อ หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ โดยมีนายธีระชัย ยุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นชาย 1 คนหญิง19 คนโดยได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานในชุมชน